Prisidėkite prie Lietuvos agronomų sąjungos veiklos

Pasirūpinkite, kad 1,2 procentai nuo valstybei sumokėto pajamų mokesčio būtų panaudoti prasmingai. Prisidėkite prie Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) veiklos – skirkite 1,2% savo pajamų mokesčio.

LAS Paramos gavėjo identifikacinis kodas (numeris) – 191954524.
Paramos gavėjo pavadinimas – Lietuvos agronomų sąjunga.

Pajamų mokesčio dalį galite paskirti tik elektroniniu būdu prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) užpildydami Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams FR0512 formą, skiltyje Deklaravimas  -> Pildyti formą -> iš Dažniausiai pildomos formos pasirinkite Prašymas skirti paramą. Prašymas FR0512 pildomas programine priemone – vedliu (klausimų – atsakymų principu). Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams FR0512 formą už 2023 metus galite pateikti iki 2024 m. gegužės 2 d.

Jei turite klausimų, kaip skirti 1,2 proc. paramą, susisiekite su mumis el. paštu lina.sarunaite@lammc.lt arba telefonu +370 615 51 431.

Tikimės Jūsų paramos ir dėkojame už supratimą.

 

XXXVI Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas

Maloniai kviečiame dalyvauti XXXVI LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME, kuris vyks 2024 m. vasario 29 d. nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams įrankį,

Nuoroda

DARBOTVARKĖ

12.45–13.00 Dalyvių registracija

13.00–13.05 Įžangos žodis. Dr. Edvardas Makelis, LAS pirmininkas

13.05–13.15 Pirmininkaujančio, sekretoriato, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

13.15–13.20 Darbotvarkės tvirtinimas

13.20–13.50 2023 m. veiklos ataskaita. Dr. Edvardas Makelis, LAS pirmininkas

13.50–14.10 LAS Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas ir LAS metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Ona Račkienė, LAS Revizijos komisijos pirmininkė

14.10–14.20 Pasisakymai

14.20–14.40 LAS nominacijų „Lietuvai nusipelnę agronomai“ ir  „LAS Garbės nariai“ suteikimas.

14.45 Suvažiavimo uždarymas

Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas                                                      Edvardas Makelis

(prisijungimas https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzEwNDM1ZjYtM2MwZC00NTFiLWI4YzMtODZhZjA3OTQyYTg3%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-
209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%221d10155a-5a6a-45c2-9c19-
74862a4c2645%22%7d)

LAS skyrių naujienos: tęsiama ilgalaikė bičiulystė su užsienio kolegomis         

Šiaulių ir Radviliškio agronomų išvyka į Latviją

Pagrindas vykti buvo svarus. Latvijoje, greta Kuldygos miesto, spalio mėnesį vyko Pasaulio arimo varžybos. Jas pažiūrėti pasišovė Šiaulių ir Radviliškio agronomai, drauge nuvykę į arimo varžybas Deksne vietovėje, viso 20 dalyvių. Šių rajono agronomų draugystė tęsiasi jau 25  metus, nuo 1998 metų.  Tiesa, oras  antrą varžybų dieną artojams buvo labai nepalankus, lijo lietus, buvo labai šlapia, vanduo vagose lydėjo artojus. Agronomai pabraidę po  purvus, lauke ilgai neužsibuvo, nes pagal išvykos programą buvo ir kitų numatytų priemonių.

Dalis dalyvių arimo varžybų lauke

Nusivalę ir nusimovę aulinius guminius batus nuvykome aplankyti  netoli Kuldygos   Riežupės smėlio urvus. Riežupės ola – tai 2 km ilgio smėlio urvų labirintas. Siauras, tamsus ir vėsus, 8 laipsniai šilumos ištisus metus. Čia gyvena tūkstančiai šikšnosparnių.

Agronomai smėlio urvuose. Viduryje kartu su mumis Kupiškio LŽŪKT konsultantas Gintas  Jakštonis

Mūsų agronomams svarbiausias išvykos tikslas –  susitikimas su Latvijos agronomų sąjungos  prezidentu ir   valdybos nariais. Šį susitikimą  organizavo  mūsų ilgametė bičiulė, Kuldygos nuovados agronomų vadovė Arija Rudlapa. Taigi, apsilankę Riežupės Smėlio urvuose, išvykome į  Saules Villa, Alzbute. Čia mes nakvojome, čia vyko ir  minėtas susitikimas. Sveikindamas susirinkimo dalyvius Latvijos agronomų sąjungos prezidentas Ringolds Arnitis pažadėjo ir toliau  remti  Lietuvos – Šiaulių ir Radviliškio, Estijos – Piarnų ir Raplo, ir Latvijos – Kuldygos rajonų nuo 1989 metų tęstus draugiškus  susitikimus – stovyklas.

Latvijos agronomų sąjungos prezidentas Ringolds Arnitis  ir LAS Šiaulių skyriaus pirmininkas Alfonsas Malinauskas keičiasi suvenyrais

Susitikimas praėjo labai draugiškai ir šiltai. Dėl  Covid 19 pandemijos  susitikimai buvo sutrikę 3 metus. Nutarta susitikimus tęsti, 2024 metais pagal eilę – Latvijoje.

Kita dieną mūsų laukė ekskursijos po Kuldygos miestą ir  Kuldygos Villa Bangerts muziejų. Mums labai patiko pasivažinėti po Kuldygos  senamiestį, kuris nuo 2023 metų įrašytas į UNESCO  Pasaulio paveldo objektų sąrašą. Patogumus ekskursijai suteikė pirmą kartą matytas stiklinis autobusiukas.

Permatomas turistinis elektrinis autobusiukas. Su raudona striuke  sėdi  LAS Radviliškio skyriaus pirmininkas Alfredas Juozapavičius

LAS Šiaulių skyriaus pirmininkas  Dr. Alfonsas Malinauskas

 

 

Valdybos posėdis

Išvažiuojamasis LAS valdybos posėdis Valstybinėje augalininkystės tarnyboje

2023 m. gruodžio 12 d.

Valstybinės augalininkystės tarnybos veiklos aktualijas pristatė VAT prie ŽŪM direktorius Sergejus Fedotovas. Pranešime buvo pažymėti augalų apsaugos priemonių naudojimo ir registravimo, tręšiamųjų produktų priežiūros, fitosanitarijos, dauginamosios medžiagos rinkos priežiūros ir kt. klausimai. Atkreiptas dėmesys į subjektams taikytinus nusižengimus ir baudas dėl apskaitos ar etikečių nebuvimo, pesticidų likučių kiekių ir pan. Aptartos naujos eksporto rinkos grūdams Brazilijoje, Indijoje ir Venesueloje, glifosato naudojimo pratęsimas rinkoje iki 2033 m. gruodžio 15 d. Atkreiptas dėmesys į naujai įkurtą prie Lietuvos pašto fitosanitarinį postą. Su Valdybos nariais diskutuoti Europos Komisijos pasiūlymai dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų:

1.        Dėl tausiojo augalų apsaugos produktų naudojimo (LT pozicija nepritarti cheminių augalų apsaugos produktų naudojimą 50 proc. neturint išsamios analizės apie galimas pasekmes, nepritarti uždraudimui naudoti pesticidus jautriose teritorijose);

2.        Dėl augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir prekybos sąjungoje (LT pozicija iš esmės pritaria, išskyrus kai kurias išlygas dėl finansavimo);

3.        Dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (LT iš esmės pritaria, tačiau yra nemažai nuostatų keliančių susirūpinimą tiek administraciniu, tiek ir finansiniu aspektu).

Su  VAT prie ŽŪM darbuotojais diskutuota ar Lietuvos žemdirbiams įveikiami ES Žaliojo susitarimo tikslai. Išsakyta nuomonė, kad siekiant užsibrėžtų tikslų reiktų atsižvelgti į kiekvienos šalies ypatumus. Atkreiptas dėmesys ir į žemdirbių ekonominę motyvaciją bei dominuojančią augalininkystės kryptį Lietuvoje.

68-osios Pasaulio artojų varžybos

Š. m. spalio 13-14 d. Kuldigoje, Latvijoje įvyko 68-osios Pasaulio artojų varžybos. Jas stebėjo ir Lietuvos agronomų sąjungos nariai: Edvardas Makelis, Audrius Sasnauskas, Aida Adamavičienė ir Darija Jodaugienė  kartu su Kupiškio, Radviliškio, Šiaulių ir Biržų rajonų atstovais. Artojų varžybų dalyviai demonstravo arimo techniką, pasidalino tarpusavyje patirtimi tobulinant meistriškumą ir išsiaiškino nugalėtojus.

Šiemet pasaulinėse arimo varžybose dalyvavo  – Danijos, Airijos, Šiaurės Airijos, Velso, Anglijos, Prancūzijos, Kroatijos, Kanados, Slovėnijos, Austrijos, Vokietijos, Naujosios Zelandijos, Škotijos, JAV, Estijos, Australijos, Nyderlandų, Belgijos, Suomijos, Čekijos Respublikos, Kosovo, Kenijos, Šveicarijos ir varžybų šeimininkai Latvijos artojai. Ražienos arime geriausiai įvertinti Airijos, Danijos ir Šiaurės Airijos, o dviejų metų žalienos arime – Airijos, Šveicarijos ir Slovėnijos atstovai.

Varžybų metu buvo demonstruota naujausia žemės ūkio technikos paroda.

Kitos 69-osios Pasaulio artojų varžybos bus vykdomos 2024 m. Tartu, Estijoje.