Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) istorija yra dalis Lietuvos istorijos. Iškilūs šalies agronomai dirbo ne tik žemės ūkio, bet ir visos valstybės labui – antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Stulginskis, ilgametis ministras pirmininkas ir finansų bei žemės ūkio ministras J. Tūbelis, antrasis Žemės ūkio akademijos rektorius bei švietimo ministras J. Tonkūnas ir daugelis kitų.

Pirmajame Lietuvos agronomų suvažiavime, įvykusiame 1919 m., dalyvavo 27 agronomai kartu su to meto žemės ūkio ir valstybės turtų ministru, vėliau Prezidentu A. Stulginskiu.

Visuomeninė organizacija LAS buvo įkurta vėliau, 1921 m. sausio 8 dieną. Ši data laikoma LAS gimtadieniu. Pirmieji nariai, 35 agronomai, išrinko LAS valdybą ir pirmininką J. Tūbelį (1921–1925). Vėliau jai vadovavo J. Aleksa (1926), nuo 1927 m. iki LAS veiklos nutraukimo 1940 m. – J. Krikščiūnas. Tuomet sąjunga turėjo 340 narių. Iki 1940 m. įvyko dvidešimt suvažiavimų. Tarpukariu nemažai agronomų buvo represuoti, patyrė tremtinių dalią.

A. Budvyčio iniciatyva 1986 m. prie Lietuvos žemdirbystės instituto buvo įkurtas agronomų profesinis klubas „Agronomų seklyčia“. Tuometinė valdžia leido klubui būti valdžios institucijų patarėjais žemės ūkio klausimais. „Agronomų seklyčia“ tapo unikaliu to laikotarpio reiškiniu – peržengusi profesinių klausimų ribas, ji kėlė kaimo plėtros socialinius bei ekonominius klausimus.

Iniciatyvinė 24 agronomų grupė 1989 m. balandžio 8 d. Žemės ūkio akademijoje (Kaune) atkūrė LAS. Tais pačiais metais įvyko atkuriamasis XXI suvažiavimas, pirmininku tapo prof. P. Bėčius. 1994 m. įvyko XXII suvažiavimas – pirmasis, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. LAS pirmininku tuomet išrinktas dr. R. Dapkus. Nuo 1997 m. iki 2012 m. sąjungai vadovavo dr. E. Makelis.

Knygoje „Lietuvos agronomų sąjungos istorija 1921–2012“ rašoma apie visuomeninės profesinės organizacijos LAS ištakas, jos sukūrimą, veiklą tarpukariu, pokariu ir atkūrus šalies nepriklausomybę. Knygoje pristatomi agronomai, subūrę bendraminčius į organizaciją, aktyviai dalyvavę šalies ir tarptautinėje LAS veikloje.

Lietuvos agronomų sąjungos veiklos istorija tepaskatina naują agronomų kartą aktyviai prisidėti prie LAS ir šalies gyvenimo.